Закон об иностранцах в Республике Болгария

Дополнительные положения.
К ЗАКОНУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ ЗАКОНА ОБ ИНОСТРАНЦАХ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ.

§ 33. Настоящий закон вводит требования Директивы 2011/51/ЕС Европейского парламента и Совета от 11 мая 2011 г. об изменении Директивы 2003/109/ЕО Совета о расширении ее охвата до лиц, пользующихся международной защитой (OB, L 132/1 от 19 мая 2011 г.).

§ 40. Этим законом вводятся требования Директивы 2003/110/ЕО Совета по помощи в случаях транзита в целях выдворения за пределы территории страны по воздуху, Директива 2003/109/ЕО Совета относительно статуса долгосрочно пребывающих граждан из третьих стран, Директива 2003/86/ЕО Совета по праву воссоединения семей, Директива 2001/51/ЕО Совета по дополнению положений ст. 26 Конвенции по приложению Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г., Директива 2001/40/ЕО Совета по взаимному признанию решений о депортации граждан третьих стран.

Заключительные положения

§ 34. В Законе о болгарских личных документах (обн., ДВ, ном. 93 от 1998 г.; изм., ном. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., ном. 108 от 2000 г., ном. 42 от 2001 г., ном. 45 и 54 от 2002 г., ном. 29 и 63 от 2003 г., ном. 96, 103 и 111 от 2004 г., ном. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., ном. 30, 82 и 105 от 2006 г., ном. 29, 46 и 52 от 2007 г., ном. 66, 88 и 110 от 2008 г., ном. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., ном. 26 и 100 от 2010 г., ном. 9 и 23 от 2011 г., Решение № 2 Конституционного суда 2011 г. – ном. 32 от 2011 г.; изм., ном. 55 от 2011 г. и ном. 21, 42 и 75 от 2012 г.) в ст. 59, ч. 2,п. 1а создаются предложения третье и четвертое: „В разрешении на пребывание долгосрочно пребывающего в ЕС иностранца на основании предоставленной международной защиты со стороны Республики  Болгария в поле „примечание“ отмечается: „Международная защита, предоставленная со стороны Республики Болгария.....(дата).“ В разрешении на пребывание долгосрочно пребывающего в  ЕС иностранца с предоставленной международной защиты со стороны другого государства - члена ЕС, в поле „примечание“ отмечается : „Международная защита, предоставленная со стороны .......... (государства - члена)..... (дата).“

§ 35. Параграф 4, п.п. 2, 3 и 4, § 20, п. 1, § 23, п. 2, § 24, § 26, п. 1 и § 28 применяются после вступления в силу решения Совета Европейского союза о полном применении положений  Шенгенского законодательства Республики Болгария.

§ 36. Параграф 12, п. 2, § 14, п. 2 и 3, § 15, 18, 19, § 27, п. 2 в отношении ст. 44а, ч. 4, § 32, п. 3 в отношении § 1, п. 13 дополнительных положений  и § 34 вступают в силу с 1 мая 2013 г.

Закон принят 41-м Народным собранием 26 февраля 2013 г. и заверен официальной печатью Народного собрания.

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 1999/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юни 1999 година относно създаването на механизъм за признаване на придобита квалификация във връзка с професионалните дейности в приложното поле на директивите за либерализация и преходни мерки и относно допълването на общата система за признаване на придобита квалификация

ДИРЕКТИВА 95/46/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 октомври 1995 година относно защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 93/96/ЕИО от 29 октомври 1993 година относно правото на пребиваване на студентите

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 90/365/ЕИО от 28 юни 1990 година относно правото на пребиваване на наемните работници и на лицата на свободна практика, които са преустановили професионалната си дейност

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 90/364/ЕИО от 28 юни 1990 година относно правото на пребиваване

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 73/148/ЕИО от 21 май 1973 година относно премахването на ограниченията за придвижване и пребиваване на гражданите на държавите-членки в рамките на Общността по отношение на установяването и предоставянето на услуги

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 72/194/ЕИО от 18 май 1972 година за включване на работниците, упражняващи правото да останат на територията на държава-членка, след като са били наети на работа в тази държава, в обхвата на директивата от 25 февруари 1964 г. относно координиране на специалните мерки, свързани с движението и пребиваването на чуждестранни граждани, основани на съображения във връзка с обществения ред, обществената сигурност и общественото здраве

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 68/390/ЕИО от 15 октомври 1968 година относно премахването на ограниченията на движението и пребиваването на територията на Общността на работници от държавите-членки и техните семейства

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 64/221/ЕИО от 25 февруари 1964 година за координиране на специалните мерки относно движението и пребиваването на чуждестранни граждани, основани на съображения във връзка с обществения ред, обществената сигурност и общественото здраве

ДИРЕКТИВА за свободния достъп до квалифицираните професии в областта на ядрената енергетика

РЕГЛАМЕНТ № 1612/68/ЕИО НА СЪВЕТА от 15 октомври 1968 година относно свободното движение на работници в Общността

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 334/2002 НА СЪВЕТА от 18 февруари 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1683/95 относно определяне на единен формат за визи

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 2434/92 от 27 юли 1992 година за изменение и допълнение на Част ІІ от Регламент (ЕИО) № 1612/68 относно свободата на движение на работници в рамките на Общността

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EC) No 2317/95 от 25 септември 1995 година, определящ третите страни, чиито граждани трябва да притежават визи при преминаване на външните граници на страните-членки

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1683/95 НА СЪВЕТА от 29 май 1995 година относно определяне на единен формат за визи

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1251/70 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 1970 година относно правото на работници да останат на територията на държава-членка след като са били заети в същата държава

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 3 декември 1998 година относно общи правила за попълване на единен образец на разрешение за пребиваване

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 16 декември 1996 година относно наблюдението на прилагането на актове, приети от Съвета относно незаконната имиграция, реадмисия, незаконната заетост на граждани на трети страни и сътрудничество при изпълнението на заповеди за експулсиране

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 8 юни 1988 година относно установяване на предварителна процедура за съобщаване и консултации по миграционните политики по отношение на страни, които не са членки

РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ от 27 юни 1996 година относно принципите за издаване на шенгенски визи в съответствие с член 30, параграф 1, буква а) от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген

РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ от 15 декември 1997 година относно изпълнението на Съвместното действие, отнасящо се до единен формат за разрешения за постоянно пребиваване (SCH/Com-ex (97)34 rev.)

РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ от 14 декември 1993 година относно общите принципи за анулиране, отменяне или съкращаване на срока на валидност на единните визи (SCH/Com-ex (93)24)

РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ от 16 декември 1998 година за въвеждане на единен документ като доказателство за покана, издръжка и подслон (SCH/Com-ex (98) 57)

РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ от 21 ноември 1994 година за въвеждане на единни входни и изходни гранични печати (SCH/Com-ex (94)16 rev.)

РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ от 14 декември 1993 година относно продължаването на единната виза (SCH/Com) ex (93) 21)

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 27 май 1999 година за подобряване на обмена на информация за борба срещу подправени пътни документи

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ от 3 декември 1998 година прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейски съюз относно създаването на Европейска система за архивиране на изображения (FADO)

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ от 16 декември 1996 година прието от Съвета въз основа на член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно уеднаквен формуляр за разрешение за пребиваване

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ от 4 март 1996 година прието от Съвета въз основа на член К.3 от Договора за Европейския съюз относно режима на транзитно преминаване през летищатаНазад к закону об иностранцах
Нужна помощь? Звоните!
Телефон: +7 (495) 151-05-52 (Россия); +359 893-603-031 (Болгария)
Скайп: inforusbg Почта: info@rusbg.info
Консультация по вопросам получение ВНЖ в Болгарии бесплатно здесь!

Поиск по сайту: