Таксы взимаемые при получении и продление ВНЖ

При предоставлении права на продолжительное пребывание иностранца в Республике Болгарии взимаются следующие таксы: 1. При предоставлении права на 6 месяцев - 200 лева; 2. При предоставлении права на 1 год - 500 лева.

За издание временной карты иностранца взимаются следующие таксы:

  1. Срок издания 1 месяц - 45 лева;
  2. Срок издания 10 дней - 90 лева;
  3. Срок издания 3 дня - 225 лева.

Выписка из официального документа:

ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

В сила от 10.03.1998 г.
Приета с ПМС № 53 от 26.02.1998 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 3 Април 2012г.

Раздел IV.

Такси по Закона за чужденците в Република България (Загл. изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.):

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Органите за граничен паспортен контрол събират такси за издаване на визи по реда на чл. 9д от Закона за чужденците в Република България, в размерите, определени с Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 49 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2000 г. и бр. 49 от 2002 г.).

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) (1) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България се събират следните такси:

  1. до 6 месеца - 200 лв.;
  2. до 1 година - 500 лв.

(2) Срокът, за който се събира таксата по ал. 1, се изчислява от датата на изтичане на последното разрешение за пребиваване на чужденеца в Република България, ако няма прекъсване на срока за пребиваване.

(3) За искане на услуга по ал. 1 се събира такса 10 лв.

Чл. 48б. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) За издаване на временна карта на чужденец се събира такса 45 лв.

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Таксите по чл. 46, чл. 48, т. 1, 2 и 3, чл. 48а, ал. 1 и чл. 48б се заплащат в двоен размер, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 10 работни дни.

Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

(1) За експресно издаване на документ по чл. 46 съответната такса се заплаща с увеличение пет пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок 3 работни дни от деня след приемане на заявлението.

Бесплатные консультации по вопросам получения ВНЖ в Болгарии здесь.

Загрузка комментариев...
Поиск по сайту: